آدرس : تهران، پاسداران، گلستان سوم، پلاك 30
تلفن : 22549105,22576888,22576889
دورنگار : 22561318
رايانامه : mfa_roznegarschool@yahoo.com